กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ
อาคารสถานที่
งานอนามัย
งานแนะแนว
ผู้ดูแลระบบ